HOME
  Home เครือข่าย รายชื่อผู้เข้ารับการถวายความรู้โครงการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติของพระสังฆาธิการ เพิ่มเติม4
 
  
We have 1 guest online

รายชื่อผู้เข้ารับการถวายความรู้โครงการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติของพระสังฆาธิการ เพิ่มเติม4 PDF Print E-mail
Written by ASSISTANT   
Saturday, 16 June 2012 17:13
Article Index
รายชื่อผู้เข้ารับการถวายความรู้โครงการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติของพระสังฆาธิการ เพิ่มเติม4
รายชื่อผู้เข้ารับการถวายความรู้ฯ ปี 2550
รายละเอียดเพิ่มเติม
All Pages

รายชื่อผู้เข้ารับการถวายความรู้ฯ ปี 2549

  รายชื่อ วัด หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ปีที่อบรม
2434 พระครูสุทธิธรรมวาที วัดประดู่หอม ม. 1  คลองรี สทิงพระ สงขลา 2549
2435 พระครูสุภาวิตาจารคุณ วรคนฺโธ วัดดีหลวงนอก ม. 9  ชิงโค สิงหนคร สงขลา 2549
2436 พระครูประสิทธิ์ ปสิทฺธิโก วัดม่วงงาม ม. 6  ม่วงงาม สิงหนคร สงขลา 2549
2437 พระอธิการมงคล จกฺกวโร วัดหนองหอย ม. 3  วัดขนุน สิงหนคร สงขลา 2549
2438 พระอธิการเซ่ง รัตนโชโต วัดบ่อป่า ม. 5  ชิงโค สิงหนคร สงขลา 2549
2439 พระอธิการมงคล ปญญาวุโธ วัดสุวรรณคีรี ม. 2  หัวเขา สิงหนคร สงขลา 2549
2440 พระอธิการดรุณ กิตติญาโน วัดภูผาเบิก ม. 3  หัวเขา สิงหนคร สงขลา 2549
2441 พระมหากระจาย รวิวณฺโณ วัดเขาน้อย ม. 7  หัวเขา สิงหนคร สงขลา 2549
2442 พระพนัด ติกขวิโร วัดเขาพระ ม. 5  เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 2549
2443 พระเสรี วิชิโต วัดสลักป่าเก่า ม. 1  ชิงโค สิงหนคร สงขลา 2549
2444 พระธนิต จิตฺตทนฺต วัดบ่อทรัพย์ ม. 2  หัวเขา สิงหนคร สงขลา 2549
2445 พระอนุวัตร เจตนาสุโภ วัดบ่อสระ ม. 8  ชิงโค สิงหนคร สงขลา 2549
2446 พระครูวิจิตรนิมมานการ วัดสวนหมาก       นครศรีธรรมราช 2549
2447 พระครูอดุล ปัญญาธร วัดถ้ำเขาพลู       นครศรีธรรมราช 2549
2448 เจ้าอธิการวิษณุ กิตฺติวณฺโณ วัดประดู่หอม       พัทลุง 2549
2449 พระสมุห์ประสิทธิ์ ปุปผคณฺโธ วัดสมัยสุวรรณ       สุราษฎร์ธานี 2549
2450 พระสมเกียรติ กิตฺติปัญโญ วัดพัทธสีมา       นครศรีธรรมราช 2549
2451 พระปรีชา ธีรปญฺโญ วัดป่าขอม       พัทลุง 2549
2452 พระห้อง ธมฺมวโร วัดเขาอ้อ       พัทลุง 2549
2453 พระไพรัตน์ อตฺถกาโร วัดเขาอ้อ       พัทลุง 2549
2454 พระล่อง ตนฺติสาโร วัดควนกบ       พัทลุง 2549
2455 พระรังสรรค์ จิตตสโร วัดเขาถ้ำธรรมอุทัย       สุราษฎร์ธานี 2549
2456 พระฟื้น วยวุฑโฒ วัดสุวรรณาราม       ชุมพร 2549
2457 พระนิคม ธมฺมิสสโร วัดป่าวดี       นครศรีธรรมราช 2549
2458 พระพรศักดิ์ วรสทฺโท วัดอุทยาราม       สุราษฎร์ธานี 2549
2459 พระใจ ปิยธมฺโม วัดถ้ำเขาพลู       นครศรีธรรมราช 2549
2460 พระครูระณังค์คณารักษ์ วัดสุวรรณคีรีวิหาร       ระนอง 2549
2461 พระสมุห์มนตรี สุทฺธจิตฺโต วัดเสนานุชรังสรรค์       พังงา 2549
2462 พระสมุห์อมร อมโร วัดจอมไตร       ตรัง 2549
2463 พระบัวเรียน อาภสฺสโร วัดเทพกระษัตรี       ภูเก็ต 2549
2464 พระประสาน จิตฺตสํวโร   สุขมีชัย วัดโภคาจุฑามาตย์       กระบี่ 2549
2465 พระจุฑากรณ์ ธมฺมทินโน วัดเสม็ดจวนเหนือ       กระบี่ 2549
2466 พระกิตติศักดิ์ อติเมโธ วัดอุปนันทาราม       ระนอง 2549
2467 พระครูมงคลธรรมรต วัดมงคลสุธาวาส       พังงา 2549
2468 พระธรรมรัตนากร  วัดกระพังสุรินทร์       ตรัง 2549
2469 พระราชรณังคมุนี วัดตโปทาราม       ระนอง 2549
2470 ส.ณ.ธวัชชัย วัดกระพังสุรินทร์       ตรัง 2549
2471 นายวิโรจน์ ชุมแสง วัดประดู่หอม       สงขลา 2549
2472 นายอ่วม พงษ์พันธ์ วัดม่วงงาม ม. 6  ม่วงงาม สิงหนคร สงขลา 2549
2473 นายอุระ พลภักดี วัดหนองหอย ม. 3  วัดขนุน สิงหนคร สงขลา 2549
2474 นายเปลื้อง บัวมณี วัดเขาน้อย ม. 7  หัวเขา สิงหนคร สงขลา 2549
2475 นายบรรจบ สุวรรณชาตรี วัดเขาพระ ม. 5  เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 2549
2476 นายประสพ จันทร์ทองเดช วัดพัทธสีมา       นครศรีธรรมราช 2549
2477 นายสุทธิ กลับนุ้ย           2549
2478 นายวิมล สุขเจริญ วัดสุวรรณาราม       ชุมพร 2549
2479 นายโสพล มาหนูพันธ์ วัดเขาอ้อ       พัทลุง 2549
2480 นายประยูร วิชัยดิษฐ วัดเขาถ้ำธรรมอุทัย       สุราษฎร์ธานี 2549
2481 นายนพพร ณ ถลาง ไวยาวัจกรวัดประชุมโยธี       พังงา 2549
2482 นายโกศล ณ ระนอง           2549
2483 นายถนอม สกุลทับ วัดเทพกระษัตรี       ภูเก็ต 2549
2484 นายสมพงษ์ สุวรรณโณ วัดหนองหอย ม. 3  วัดขนุน สิงหนคร สงขลา 2549
2485 นายวินิจ จันทร์บุรี วัดดีหลวงนอก ม. 9  ชิงโค สิงหนคร สงขลา 2549
2486 นายชาลี พฤกษพันธุ์ วัดม่วงงาม ม. 6  ม่วงงาม สิงหนคร สงขลา 2549
2487 นายสาโรช ไตรบุญ วัดประชุมโยธี       พังงา 2549
2488 นายการันต์ บุญเกิด วัดเสนานุชรังสรรค์       พังงา 2549
2489 พระอธิการชาย กตปุญฺโย วัดสวรรค์บ้านแฮด บ้านแฮด บ้านแฮด กิ่งอ.บ้านแฮด ขอนแก่น 2549
2490 พระสัมฤทธิ์ ปภัสสโร สำนักสงฆ์ธาตุกุดแห่น้อย บ้านกุดแห่ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 2549
2491 พระครูวิบูลสารนิวิฐ วัดโพธิ์ธาตุ บ้านชุมแพ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 2549
2492 พระประสิทธิ์ ปริปุณณสีโล วัดสระพัง บ้านบัวสิมมา โนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น 2549
2493 พระอธิการโสภรรณ ธนปญฺโ วัดมงคลหลวง บ้านเมืองเพีย เมืองเพีย บ้านไผ่ ขอนแก่น 2549
2494 พระครูสิริปริยัติสาร วัดบูรพาราม บ้านฝาง บ้านฝาง บ้านฝาง ขอนแก่น 2549
2495 พระครูโพธิชโยภาส วัดโพธิ์ชัย บ้านนาข่า นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น 2549
2496 พระมหาสุพรรณ จนฺทสโร วัดศรีนวล   ในเมือง เมือง ขอนแก่น 2549
2497 พระเล็ก อานนฺโท วัดศรีนวล   ในเมือง เมือง ขอนแก่น 2549
2498 พระฮอนด้า วาทสทฺโท วัดศรีนวล   ในเมือง เมือง ขอนแก่น 2549
2499 พระสมคิด สนฺตจิตฺโต วัดศรีนวล   ในเมือง เมือง ขอนแก่น 2549
2500 พระสุชาติ ธีรปญฺโ วัดศรีนวล   ในเมือง เมือง ขอนแก่น 2549
2501 พระครูสิริธรรมนิเทศก์ วัดศรีนวล   ในเมือง เมือง ขอนแก่น 2549
2502 พระปลัดเจริญ ปญฺญาวุโธ วัดศรีนวล   ในเมือง เมือง ขอนแก่น 2549
2503 พระครูบริยัติธรรมานุศาสต์ วัดศรีนวล   ในเมือง เมือง ขอนแก่น 2549
2504 พระครูจันทสิริสาร วัดท่าบึง   บ้านเป็ด เมือง ขอนแก่น 2549
2505 พระเทศ ติกขปญโญ วัดกู่แก้ว บ้านหัวสระ ดอนช้าง เมือง ขอนแก่น 2549
2506 พระครูวุฒิสารโกวิท วัดศรีบุญเรือง บ้านทุ่ม บ้านทุ่ม เมือง ขอนแก่น 2549
2507 พระสวัสดิ์ ฐานวุฑฺโฒ วัดศรีชมชื่น บ้านแดงน้อย บ้านทุ่ม เมือง ขอนแก่น 2549
2508 พระครูสิริปริสัตยากร วัดตาลเรือง บ้านผือ พระลับ เมือง ขอนแก่น 2549
2509 พระสิทธิชัย จนฺทาโร วัดสว่างสุทธาราม บ้านหนองกุง ศิลา เมือง ขอนแก่น 2549
2510 พระครูประสิทธิ์ ปัญญาภรณ์ วัดจันทร์ประเสริฐ       ขอนแก่น 2549
2511 พระครูโพธิ์ชัยวุฒิสาร วัดสว่างอารมณ์       ขอนแก่น 2549
2512 พระสมุห์สุบิน จนฺทาโภ วัดวุฒาราม   ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 2549
2513 พระครูเจติยภูมิพิทักษ์ วัดเจติยภูมิ บ้านขาม บ้านขาม น้ำพอง ขอนแก่น 2549
2514 พระครูประภัศร์ กิตติสาร วัดป่าพระนอน       ขอนแก่น 2549
2515 พระครูศรีปัญญาประโชติ วัดพลแพง บ้านเมืองเก่า เมืองเก่า ภูเวียง ขอนแก่น 2549
2516 พระสำเภา ญาณธโร วัดวิไลธรรมาราม บ้านค้อ ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม 2549
2517 พระสราวุธ สุภาจาโร วัดพุทธประดิษฐ์   โพนทอง เชียงยืน มหาสารคาม 2549
2518 พระสุชาติ เตชวโร วัดกู่ใต้   กู่สันตรัตน์ นาดูน มหาสารคาม 2549
2519 พระเสรี อมโร วัดป่าเรไร บ้านหนองพอก ดงบัง นาดูน มหาสารคาม 2549
2520 พระอธิการสวัสดิ์ ถาวโร วัดโพธาราม บ้านดงบัง ดงบัง นาดูน มหาสารคาม 2549
2521 พระอธิการนิพนธ์ สุเมโธ วัดกู่สุนทราราม บ้านสนาม เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม 2549
2522 พระปลัดอำพร กุสลจิตฺโต วัดเกาะบ่อพันขันรัตนโสภณ   เด่นราษฎร์ กิ่งอ.หนองฮี ร้อยเอ็ด 2549
2523 เจ้าอธิการบุญศักดิ์ ภทฺทโก วัดราศีไสล บ้านฟ้าเหลื่อม หน่อม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด 2549
2524 พระอธิการชาญ สิริวฑฺฒโณ วัดใหญ่ศรีมหาธาตุ บ้านพระเจ้า พระธาตุ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 2549
2525 พระครรชิด เตชธมฺโม วัดกู่พระโกนา บ้านกู่ สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 2549
2526 พระประสิทธิ์สีลธโร วัดบ้านยางกู่   มะอึ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 2549
2527 พระอธิการทองคูณ จนฺทสาโร วัดแก่งเมือง บ้านหนาด บ้านกลาง เมือง นครพนม 2549
2528 พระอาทิตย์ ฐิตปุญฺโญ วัดโกศลมัชฌิมวาส บ้านกลางใหญ่ บ้านกลาง เมือง นครพนม 2549
2529 พระครูโกศลพนมกิจ วัดพระธาตุพนมวรวิหาร บ้านธาตุพนม ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม 2549
2530 พระมหาคาวี ญาณสาโร วัดสะพานคำ   ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 2549
2531 พระเชิด ฐานธมฺโม วัดศิริมังคละเต่างอย   เต่างอย เต่างอย สกลนคร 2549
2532 พระครูพิศิษฎิ์ธรรมาภรณ์ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร   ธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 2549
2533 พระครูโอภาสสิริวัฒน์ วัดสว่างโพธิ์ศรี       กาฬสินธุ์ 2549
2534 พระใบฎีกาสำลี ทิฏธมฺโม วัดทุ่งศรีเมือง   ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 2549
2535 พระครูอินทสารโสภณ อินทสโร วัดตำแย บ้านตำแย ไร่น้อย เมือง อุบลราชธานี 2549
2536 พระครูสุภัทรสารคุณ สุภทฺโท วัดบ้านนาซาว บ้านนาซาว โนนรัง เขื่องใน อุบลราชธานี 2549
2537 พระสมาน ปคุโณ วัดบ้านนาซาว บ้านนาซาว โนนรัง เขื่องใน อุบลราชธานี 2549
2538 สามเณร สุรนาท วัดทุ่งศรีเมือง   ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 2549
2539 พระชูศักดิ์ โชติธัมโม วัดยางช้า บ้านย้างช้า อำนาจ ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 2549
2540 พระมหาสรายุทธ สิริวฑฺฒโน วัดโพธาราม บ้านหนองทับม้า เสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 2549
2541 พระมหาวิญญู ปุญฺโสภโณ วัดโพธาราม   เสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 2549
2542 พระอธิการหนูสินธ ปัญญาวโร วัดมโนภิรมย์ บ้านชะโนด ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร 2549
2543 พระครูกิตติปัญโญภาส กิตฺติปัญโญ วัดลัฏฐิกรัน บ้านชะโนด ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร 2549
2544 พระนำ จนฺทสาโร วัดลัฏฐิกรัน บ้านชะโนด ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร 2549
2545 เจ้าอธิการสมชาย สมจิตฺโต วัดศรีจันทร์เจริญธรรม   ดอนตะหนิน บัวใหญ่ นครราชสีมา 2549
2546 พระนระนิจ โอทาโต วัดจงกอ   บ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา 2549
2547 พระครูพิศาลภัทรคุณ วัดดอนใหญ่   ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา 2549
2548 พระอธิการทองสุข สุเมโธ วัดหลักศิลา   หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 2549
2549 พระครูอนุรักษ์สิริธรรม วัดหนองบัวเจ้าป่า   สตึก สตึก บุรีรัมย์ 2549
2550 พระครูจันทรโพธานุวัตร วัดราศี   กุดน้ำใส จตุรัส ชัยภูมิ 2549
2551 นายสมศรี เชื้อแวงดี วัดสระทอง บ้านบัว กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น 2549
2552 นายสมัย ภูถมทอง วัดโพธิ์ศรี     ยางตลาด กาฬสินธุ์ 2549
2553 นายบุญโฮม คำทา วัดนาซาว     เขื่องใน อุบลราชธานี 2549
2554 นายบุญเลี้ยง อ่อนทองหลาง วัดศรีจันทร์เจริญธรรม   ดอนตะหนิน บัวใหญ่ นครราชสีมา 2549
2555 นายอู๊ด แกมขุนทด วัดจงกอ   บ้านเก่า ด่านขุนทด นครราชสีมา 2549
2556 ร.อ.ถวิล เลิศวรายุทธ์ วัดดอนใหญ่     คง นครราชสีมา 2549
2557 นายทองดี ศรีสง่า วัดหนองบัวเจ้าป่า   สตึก สตึก บุรีรัมย์ 2549
2558 นายไว พิมพา วัดหลักศิลา   หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 2549
2559 นายสมเกียรติ นาหล่อง วัดราษี   กุดน้ำใส จตุรัส ชัยภูมิ 2549
2560 นายหมื่น ใจกล้า วัดราษี   กุดน้ำใส จตุรัส ชัยภูมิ 2549
2561 พระครูสุจิตธรรมานุวัตร์ วัดโคกลำพาน   โคกลำพาน เมือง ลพบุรี 2549
2562 พระปลัดปิยชัยปภาโส วัดเชิงท่า   ท่าหิน เมือง ลพบุรี 2549
2563 พระเฉลิมชัย สุทธิโก วัดตองปุ   ทะเลชุบศร เมือง ลพบุรี 2549
2564 พระปิยสิทธิ ปสิทธิปุญโญ วัดท่าโขลง   เขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรี 2549
2565 พระสรลิช คมภีรปญฺโญฺ วัดธรรมิการาม   หนองรี ลำสนธิ ลพบุรี 2549
2566 พระครูสังวิน ฐานรโต วัดธรรมิการาม   หนองรี ลำสนธิ ลพบุรี 2549
2567 พระอธิการประเสริฐ จิตตะสุโก วัดธรรมิกาวาส   โพธิ์เก้าต้น เมือง ลพบุรี 2549
2568 นายชูศักดิ์ ชัยอุดม วัดธรรมิกาวาส   โพธิ์เก้าต้น เมือง ลพบุรี 2549
2569 พระกิตติศักดิ์ กัลลญาโณ วัดบางพึ่ง   มหาสอน บ้านหมี่ ลพบุรี 2549
2570 พระสำรวย อธิวโร วัดบางพึ่ง   มหาสอน บ้านหมี่ ลพบุรี 2549
2571 พระอนิวัตติ์ ชินวำโส วัดโบสถ์   โก่งธนู เมือง ลพบุรี 2549
2572 พระครูสังวรวิหาร วัดปากคลอง   บางคู้ ท่าวุ้ง ลพบุรี 2549
2573 พระอธิการณรงค์ วิปุโล วัดปากน้ำ   บางงาน ท่าวุ้ง ลพบุรี 2549
2574 พระพรหมเมศ เตชวโร วัดปากน้ำ   บางงาน ท่าวุ้ง ลพบุรี 2549
2575 พระปลัดสมพงษ์ วิสุทฺธสีโล วัดพยัคฆาราม   บางคู้ ท่าวุ้ง ลพบุรี 2549
2576 พระวิเวก ฉนฺทธมฺโม วัดมหาสอน   มหาสอน บ้านหมี่ ลพบุรี 2549
2577 พระโพยม ติกขวีโร วัดยาง ณ รังสี   ตลุง เมือง ลพบุรี 2549
2578 พระกมล ธมฺมคุตฺโต วัดราชบรรทม   เพนียด โคกสำโรง ลพบุรี 2549
2579 พระสมเดช ฐานุตฺตโร วัดสนามไชย   โพตลาดแก้ว เมือง ลพบุรี 2549
2580 พระฮธิการเอื้อม จันทะสะโร วัดหลวงท้านตลาด   ท้ายตลาด เมือง ลพบุรี 2549
2581 พระอธิการสมยศ จันทะนะธัมโม วัดหลวงสุวรรณราม   ตลุง เมือง ลพบุรี 2549
2582 พระครูพัชรเหมคุณ วัดธาตุพลแพง   นาแซง หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 2549
2583 พระครูอนุรักษ์พัชรธรรม วัดสระเกศ   หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 2549
2584 พระครูเกษมพัชรสาร วัดธุตังคาราม   ศรีเทพ หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 2549
2585 พระทวี เขมวิโร วัดธาตุตังคาราม   ศรีเทพ หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 2549
2586 พระอธิการคำตัน ญาณโสภโณ วัดทรายงาม   บ้านห้วยมะเขือ หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 2549
2587 พระครูสถิตพัชรธรรม วัดตาล   บ้านวัดตาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 2549
2588 นายสวัสดิ์ นูเนตร วัดตาล   บ้านวัดตาล หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 2549
2589 พระสุพจน์ อาจาโร วัดช้างเผือก         2549
2590 พระครูนิเทศวชิรธรรม วัดไตรภูมิ   ในเมือง เมือง เพชรบูรณ์ 2549
2591 พระขจรศักดิ์ เขมสกฺโก วัดพระแก้ว   ในเมือง เมือง เพชรบูรณ์ 2549
2592 พระสามารถ สิริปัญฺโญ วัดบ้านไร่   บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี 2549
2593 พระสมภา สิริธมฺโม วัดบ้านไร่   บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี 2549
2594 นางเยาวภา โตสงวน สำนักงานวัฒนธรรม       เพชรบูรณ์ 2549
2595 พระพิฆเนศ ญาทีโป วัดตาล   หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 2549
2596 พระครูสังฆรักษ์สมศักดิ์ สนฺตจิตฺโต วัดพระนอนจักรสีห์   จักรสีห์ เมือง สิงห์บุรี 2549
2597 พระเปี่ยม ถาวโร วัดพระปรางค์   เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี 2549
2598 พระครูสังฆรักษ์สุทิน ปญฺญาธโร วัดจุฬามุนี   องครักษ์ โพธิ์ทอง อ่างทอง 2549
2599 พระครูสังวรธรรมรังสี วัดเฉลิมกาญจนาภิเษก   หนองแม่ไก่ โพธิ์ทอง อ่างทอง 2549
2600 นายเชื้อ นามบุญ วัดจุฬามุนี   องครักษ์ โพธิ์ทอง อ่างทอง 2549
2601 พระอธิการณรงค์ ฑีมายุโก วัดอู่ตะเภา   ม่วงหวาน เหนองแซง สระบุรี 2549
2602 พระดำรง ฐิตาสโก วัดประดู่ทรงธรรม   ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 2549
2603 พระครูสมุห์ ประชวน อกิญจโน วัดสฎางค์   ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 2549
2604 พระสมศักดิ์โชติธมฺโม พวงมะลิ วัดหนองทราย   ดงละคร เมือง นครนายก 2549
2605 พระชลิต ขนฺติพโล วัดแขมโค้ง   ท่าเรือ ปากพลี นครนายก 2549
2606 พระสวิง อนาลโย วัดสันติวัฒนาราม   ดงละคร เมือง นครนายก 2549
2607 พระเทียม โชติทัตฺโต วัดดอนสีนนท์   หนองบัว บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 2549
2608 พระอธิการนวิน ญาณวิญฺโญ วัดโพธิ์บางคล้า   บางคล้า บางคล้า ฉะเชิงเทรา 2549
2609 พระสมยศ ปคุโณ วัดใหม่บางคล้า   บางคล้า บางคล้า ฉะเชิงเทรา 2549
2610 พระครูวิมลธรรมสิทธิ์ วัดช่องลมนาเกลือ   นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 2549
2611 ดาบตำรวจ กิตติชัญ นาราช วัดช่องลมนาเกลือ   นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 2549
2612 พระครูวิเศษปริยัติยานุกูล วัดเขาวัง   หน้าเมือง เมือง ราชบุรี 2549
2613 นายประเสริฐ จูประเสริฐ วัดอรัญญิกาวาส   หลุมดิน เมือง ราชบุรี 2549
2614 พระกฤษธิชัย กิตํติธมฺโม วัดเทพอาวาส     เมือง ราชบุรี 2549
2615 นายณรงค์ วายุพา วัดเทพอาวาส     เมือง ราชบุรี 2549
2616 พระครูใบฎีกา อำนาจ อนุภทฺโท วัดนาหนอง   อ่างทอง เมือง ราชบุรี 2549
2617 นายสรวง มณีจันทร์ วัดนาหนอง   อ่างทอง เมือง ราชบุรี 2549
2618 ร้อยตรีอำนวย เกิดปราโมทย์ วัดเขาวังราชบุรี       ราชบุรี 2549
2619 พระอธิการวาสนา รกฺขิตสีโล วัดบ้านทึง   สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี 2549
2620 พระครูภัทรกิตติสาร วัดสัปรสเทศ   วังยาง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 2549
2621 พระมหาสมชาย ญาณวีโร วัดพร้าว   ปลายนา ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 2549
2622 พระจักรพงศ์ บุญอ่อน (ธมมทฺธโช) วัดพยัคฆาราม   ประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 2549
2623 พระโยธิน บุญญทิม (ชวุฑฺโฒ) วัดพยัคฆาราม   ประจันต์ ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 2549
2624 พระครูเกษมธรรมกิจ วัดเสาธงทอง   มดแดง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 2549
2625 นายสุภาพ แก้วศรีงาม วัดสัปรสเทศ   วังยาง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 2549
2626 นายวินัย ศิริพงษ์ไทย วัดบ้านทึง   สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี 2549
2627 พระสุวรรณ อนฺติโก วัดสัปรสเทศ   วังยาง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 2549
2628 พระมานะชัย รัตนโชโต วัดพร้าว   ปลายนา ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 2549
2629 นายสุมนต์ อินทวงษ์ วัดเสาธงทอง   มดแดง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 2549
2630 พระวิโรจน์ สิรินฺธโร วัดคุ้งยางใหญ่       สุโขทัย 2549
2631 พระมหาบุญมี ภูริมงฺคลาจาโร วัดโบสถ์       สุโขทัย 2549
2632 พระครูวิธานธรรมประสิทธิ์ ธมฺมวโร วัดลาย       สุโขทัย 2549
2633 พระไพโรจน์ พนฺธมฺตโต วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม       สุโขทัย 2549
2634 นายสุเทพ กลิ่นเจาะ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม       สุโขทัย 2549
2635 นายสมศักดิ์ ดวงเกิด วัดคุ้งยางใหญ่       สุโขทัย 2549
2636 พระมานะ มนาโป วัดไทยชุมพล       สุโขทัย 2549
2637 พระปราศรัย ปภาโส วัดไทยชุมพล       สุโขทัย 2549
2638 พระชัชวาลย์ สุเทนฺโต วัดท่าทอง       สุโขทัย 2549
2639 พระเมธา สมจิตฺโต วัดท่าทอง       สุโขทัย 2549
2640 นายบำรุง ยอดเกตุ วัดท่าทอง       สุโขทัย 2549
2641 นายเหลือ เค้าอัน วัดคุ้งยางใหญ่       สุโขทัย 2549
2642 นายนาม ฉิมบัน วัดคุ้งยางใหญ่       สุโขทัย 2549
2643 พระอธิการสมโภช สีลสุโภ วัดศรีบุญชุม       พะเยา 2549
2644 พระสมุห์เชิดชัย จนฺทญฺโณ วัดห้วยงิ้ว       พะเยา 2549
2645 พระธงชัย ชุตินฺธโร วัดหงส์หิน       พะเยา 2549
2646 พระภัทราวุฒิ ชยวุฑฺโฒ วัดพระธาตุบุนนาค       พะเยา 2549
2647 พระครูใบฎีกาประเสริฐ ตนฺติปาโล วัดมหาโพธาราม(วัดเจ็ดยอด)       เชียงใหม่ 2549
2648 นายประสาร ภมรจันทร์ วัดลอยเคราะห์       เชียงใหม่ 2549
2649 ประปลัดอาทิตย์ อภิวฑฒโน วัดดวงดี       เชียงใหม่ 2549
2650 พระครูปลัดวิเชียร สมตฺถิโก วัดเจดีย์หลวง       เชียงใหม่ 2549
2651 พระประยูร กิตติถุโณ วัดพันเตา       เชียงใหม่ 2549
2652 นายศราวุฒิ กองมณี วัดเจดีย์หลวง       เชียงใหม่ 2549
2653 พระครูอนุสรณ์วิริยธรรม วัดน้ำฮู       แม่ฮ่องสอน 2549
2654 นายธวัชชัย สุจินดา วัดน้ำฮู       แม่ฮ่องสอน 2549
2655 พระบุญญรัตน์ ปัญญาวุฑโฒ วัดพระยืน       ลำพูน 2549
2656 พ.ม.ณฐพจน์ ขนฺติธโร วัดพระธาตุหริภุญไชย       ลำพูน 2549
2657 อาจารย์เฉลิม ศรีสวัสดิ์ วัดพระธาตุหริภุญไชย       ลำพูน 2549
2658 พระอธิการวิชัย ชุติธมฺโม วัดปงสนุก       เชียงราย 2549
2659 นายบุญลพ นาระต๊ะ วัดปงสนุก       เชียงราย 2549
2660 พระครูศรีรัตนากร วัดพระแก้ว       เชียงราย 2549
2661 พระครูพิพัฒน์รัตนพงศ์ วัดพระแก้ว       เชียงราย 2549
2662 นายชูวิทย์ ไชยวิชู วัดพระแก้ว       เชียงราย 2549
2663 พระอดุลย์ อภิณนฺโท วัดพระแก้ว       เชียงราย 2549
2664 พระหล้า รตนโชโต วัดพระแก้ว       เชียงราย 2549
2665 พระเจษฎา ศมฺภีรปัญฺโญ วัดพระแก้ว       เชียงราย 2549
2666 พระวีรวิฒน์ พุทฺธสาโร วัดพระแก้ว       เชียงราย 2549

  รายชื่อ วัด หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ปีที่อบรม
2667 พระภัทรธรรมสุธี   วัดบุรณศิริมาตยาราม     พระนคร กรุงเทพมหานคร 2550
2668 พระครูโฆสิตบุญญากร วัดเทวสุนทร      จตุจักร กรุงเทพมหานคร 2550
2669 พระครูวิหารกิตติวัฒน์   วัดโบสถ์สามเสน      ดุสิต กรุงเทพมหานคร 2550
2670 พระครูโสภณปัญญารัตน์   วัดกัลยาณมิตร     ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 2550
2671 พระครูพุทธิธรรมานุศาสน์   วัดเครือวัลย์     บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 2550
2672 พระครูโมลีปริยัตยาทร   วัดโมลีโลกยาราม     บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 2550
2673 พระครูประทีปกิจจาภิรม  วัดอรุณราชวราราม     บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 2550
2674 พระครูสุนทรธรรมสุทธิ   วัดปทุมวนาราม     ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2550
2675 พระครูสิริทัศนียคุณ  วัดท่าคอย     ท่ายาง เพชรบุรี 2550
2676 พระครูสิริสุวัฒนาภรณ์  วัดศิริเจริญเนินหม้อ     เมือง ราชบุรี 2550
2677 พระครูกิตติชัยกาญจน์   วัดไชยชุมพลชนะสงคราม     เมือง กาญจนบุรี 2550
2678 พระครูวิสิฐกิตติญาณ  วัดซองพลู     บางกรวย นนทบุรี 2550
2679 พระครูโสภณปัญญาคุณ   วัดนิเวศธรรมประวัติ     บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 2550
2680 พระครูวชิรกัลยาณคุณ   วัดท้าวอู่ทอง     เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 2550
2681 พระครูบรรพตพัฒนาภรณ์   วัดถ้ำเขาฉกรรจ์     เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 2550
2682 พระครูภัทรสิริธรรม  วัดเมืองไผ่     อรัญประเทศ สระแก้ว 2550
2683 พระครูรัตนปัญญาธร  วัดชนะไชยศรี     อรัญประเทศ สระแก้ว 2550
2684 พระครูวรกิจวิธาน   วัดตูม     พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 2550
2685 พระครูวิสุทธิจริยาภิวัฒน์ วัดปราสาท     เมือง นนทบุรี 2550
2686 พระมหาทศพล  เขมกาโม วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร     เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 2550
2687 พระมหาสุชาติ  จนฺทโชโต วัดบางนานอก     บางนา กรุงเทพมหานคร 2550
2688 พระมหาสมบูรณ์  สมฺปุณฺโณ วัดคฤหบดี       บางพลัด กรุงเทพมหานคร 2550
2689 พระมหากิตติคุณ  คุณธมฺโม วัดทอง       บางพลัด กรุงเทพมหานคร 2550
2690 พระมหาศุภชัย  ชยธมฺโม วัดเพชรพลี     เมือง เพชรบุรี 2550
2691 พระมหานิพนธ์ นิปโก วัดสิงห์     สามโคก ปทุมธานี 2550
2692 พระมหาสุทัศน์  ปญฺาวโร วัดสมุหประดิษฐาราม     เสาไห้ สระบุรี 2550
2693 พระมหาทวี  อคฺคเทโว วัดอบทม     วิเศษไชยชาญ อ่างทอง 2550
2694 พระมหาปรีชา  ปภงฺกโร วัดพระพิเรนทร์      ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 2550
2695 พระมหาสมชาย  พุทฺธสโร วัดสามพระยา     พระนคร กรุงเทพมหานคร 2550
2696 พระครูใบฎีกาจารุวัฒน์  อาสโภ วัดโบสถ์สามเสน      ดุสิต กรุงเทพมหานคร 2550
2697 พระครูธรรมธรสฐาพร  ปภสฺสโร วัดมหานาม     ไชโย อ่างทอง 2550
2698 พระครูสังฆรักษ์บุญเลี้ยง  านยุตฺโต วัดชนะไชยศรี     อรัญประเทศ สระแก้ว 2550
2699 พระครูปลัดสำรวย  โชติวโร วัดไชยทิศ      บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 2550
2700 พระครูสังฆรักษ์สนิท  สนฺนิทสฺสโน วัดนวลจันทร์      บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 2550
2701 พระครูปลัดทองหล่อ ปญฺาวชิโร วัดท่า     บางกรวย นนทบุรี 2550
2702 พระครูสมุห์ไพศาล  านวโร วัดอัมพวัน     บ้านนา นครนายก 2550
2703 พระครูใบฎีกาพิษณุ  ปริชาโน วัดราชโกษา      ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 2550
2704 พระครูธรรมธรสิรภพ  ปุญฺโชโต วัดท่าไชยศิริ       เพชรบุรี 2550
2705 พระครูสังฆรักษ์ปฐม  มนุญฺโ วัดเกวียนหัก     ขลุง จันทบุรี 2550
2706 พระครูปลัดสุธรรมวัฒน์  วัดเนินสูง     เมืองจันทบุรี จันทบุรี 2550
2707 พระครูวินัยธร  สมศักดิ์  อติสกฺโข วัดเทพลีลา      บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 2550
2708 พระปลัดไพบูลย์  มุตฺตจิตฺโต วัดโบสถ์อินทรสารเพชร      ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 2550
2709 พระสมุห์นงค์  านธมฺโม วัดธ่อเจริญธรรม     เมือง เพชรบุรี 2550
2710 พระปลัดสมยศ  ปุญฺกุสโร วัดท่าช้าง     เมือง นครนายก 2550
2711 พระปลัด หนึ่ง  ปญฺาชีโว วัดเทพธิดาราม     พระนคร กรุงเทพมหานคร 2550
2712 พระสมุห์อนุสรณ์  อธิปญฺโ วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์     ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 2550
2713 พระอธิการ  สุพจน์  โกวิโท วัดบางโคล่นอก      บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 2550
2714 พระอธิการศราวุธ  สุทฺธสีโล วัดกำแพงแลง     เมือง เพชรบุรี 2550
2715 เจ้าอธิการบุญช่วย  อาทโร วัดกลางบางแก้ว     นครชัยศรี นครปฐม 2550
2716 พระอธิการโกศล  สุทฺธิโก วัดแสงสว่าง     ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 2550
2717 พระอธิการจักรกฤษณ์  พุทฺธสโร วัดราชสิงขร     เมือง ราชบุรี 2550
2718 พระนรินทร์  โกวิโท วัดจันทบุรี     เสาไห้ สระบุรี 2550
2719 พระทรงศักดิ์  อมรธมฺโม วัดแสงสว่าง     ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 2550
2720 พระเผชิญ  กวิวํโส วัดระฆังโฆสิตาราม     บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 2550
2721 พระธีรประวัติ  จารุวํโส วัดสิงห์      บางพลัด กรุงเทพมหานคร 2550
2722 พระรัตนะ  รตนเทโว วัดเทพอาวาส     เมือง ราชบุรี 2550
2723 พระนินนาท สนฺตจิตฺโต วัดบ้านเลือก     โพธาราม ราชบุรี 2550
2724 พระสมพร  ธีรปญฺโ วัดปรางค์หลวง     บางใหญ่ นนทบุรี 2550
2725 พระสำราญ สุภกิจฺโจ วัดค้างคาว     เมือง นนทบุรี 2550
2726 พระวิโรจน์  ปภากโร วัดบางบอน      บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 2550
2727 พระพรชัย  จิตสาโร วัดบางบอน      บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 2550
2728 พระอำพน  อภิปุณฺโณ วัดใหญ่ทักขิณาราม     เมือง นครนายก 2550
2729 พระโกศล  านุตฺตโม วัดตะเฆ่     เสาไห้ สระบุรี 2550
2730 พระวิศิษย์ศักดิ์  วิสิฏฺโ วัดชุ้ง     เสาไห้ สระบุรี 2550
2731 พระบุญเสริม  กนฺตวีโร วัดกำแพงมณี     วิเศษไชยชาญ อ่างทอง 2550
2732 พระบุญส่ง อภิฉนฺโท วัดใหม่ประชุมพล     นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 2550
2733 พระบำรุง  สิรินฺธโร วัดบน     ท่าใหม่ จันทบุรี 2550
2734 พระคุ้มภัย  อุตฺตมปญฺโ วัดเสมียนนารี      จตุจักร กรุงเทพมหานคร 2550
2735 พระบรรเทา  ภทฺทปญฺโ วัดดีดวด     บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 2550
2736 พระบุญเพิ่ม  อภิปุญฺโ วัดพระพิเรนทร์      ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 2550
2737 พระนพดล  รมณีโย วันจันทราวาส       เพชรบุรี 2550
2738 พระอนุชิต  อชิโต วัดกุฏิ     เขาย้อย เพชรบุรี 2550
2739 พระเรืองโรจน์  นรตโม วัดกุฏิ     เขาย้อย เพชรบุรี 2550
2740 พระนรินทร์  ฐิตวโร วัดเกาะแก้ว     บางคนที สมุทรสงคราม 2550
2741 พระมณี  วชิรวํโส วัดการ้อง(อินทร์บุรี)     อินทร์บุรี สิงห์บุรี 2550
2742 พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร วัดโพธิ์แมนคุณาราม      ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 2550
2743 พระประสิทธิ์ บุญมีทวีทรัพย์ วัดโพธิ์แมนคุณาราม      ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 2550
2744 พระนนทิชัย  ด้วงอิ่ม วัดโพธิ์แมนคุณาราม      ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 2550
2745 พระชัยวัฒน์  เสี่ยซุ้ง วัดโพธิ์แมนคุณาราม      ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 2550
2746 บาทหลวงกิตติศักดิ์  กาญจนธานินทร์ วัดคอนเซ็ปชัญ      ดุสิต กรุงเทพมหานคร 2550
2747 นายไมตรี  หลงโดด วัดเครือวัลย์     บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 2550
2748 นายประวิตร์  หอมกลิ่น วัดท่าคอย     ท่ายาง เพชรบุรี 2550
2749 นายธเนศร์  เสนาะเมือง วัดไชยชุมพลชนะสงคราม     ท่าม่วง กาญจนบุรี 2550
2750 นายสวัสดิ์  โตแก้ว วัดไชยชุมพลชนะสงคราม     ท่าม่วง กาญจนบุรี 2550
2751 นายณรงค์  เคหาดิษฐ์ วัดท้าวอู่ทอง     ปากพล ปราจีนบุรี 2550
2752 นายพรชัย  เหลี่ยมจันทร์แสง วัดชนะไชยศรี     อรัญประเทศ สระแก้ว 2550
2753 นายบุญเอื้อ  มาตทิพย์ วัดไชยทิศ      บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 2550
2754 นายพีระศักดิ์  สุวรรณน้อย วัดนวลจันทร์      บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 2550
2755 นายพักตร์  เงินแย้ม วัดท่า     บางกรวย นนทบุรี 2550
2756 นายสุนทร  ปัญญาทิพย์ วัดเกวียนหัก     ขลุง จันทบุรี 2550
2757 นายประเสริฐ  ร่มเย็น วัดเนินสูง     ท่าใหม่ จันทบุรี 2550
2758 นายปัญญา  ธรรมวงศ์ผล วัดเนินสูง       จันทบุรี 2550
2759 นายกำธร  ธีมะพันธ์ วัดบางนานอก     บางนา กรุงเทพมหานคร 2550
2760 นายสนั่น  ศรีกิตติวงศ์ วัดทอง       บางพลัด กรุงเทพมหานคร 2550
2761 นายเชิดศักดิ์  กรรณเทพ วัดเพชรพลี     เมือง เพชรบุรี 2550
2762 นายจำนงค์  อิ่มโต วัดสิงห์     สามโคก ปทุมธานี 2550
2763 นายยอด  เอี่ยมสำอาง วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร     เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 2550
2764 นายขวัญชัย  ดิษฐ์ประดับ วัดธ่อเจริญธรรม     เมือง เพชรบุรี 2550
2765 นายยงยุทธ  ลิ้มพงศ์พันธ์ วัดบางโคล่นอก      บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 2550
2766 นายนที  เจริญพร วัดกลางบางแก้ว     เมือง นครปฐม 2550
2767 นายสนาน  ผุยตาดทอง วัดปรางค์หลวง     บางใหญ่ นนทบุรี 2550
2768 นายสกล  เกตุหอม วัดกำแพงมณี     วิเศษไชยชาญ อ่างทอง 2550
2769 นายสงบ  ครุธระเบียบ วัดโพธิ์แก้ว     จอมทอง กรุงเทพมหานคร 2550
2770 พ.ต.อ.พลวุฒิ  วิเศษสงวน วัดชัยพฤกษมาลา      ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 2550
2771 นายชัย  ถีติปริวัตร์ วัดเทพากร      บางพลัด กรุงเทพมหานคร 2550
2772 นายณัฏฐภัทร์  ฉวีวงศ์ วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม     ดุสิต กรุงเทพมหานคร 2550
2773 นายประเสริฐ  ชูกลิ่นอ่อน วัดดีดวด     บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 2550
2774 นายสมาน   คุ้มสกุล วัดกุฏิ     เขาย้อย เพชรบุรี 2550
2775 นายเจริญพร  อ่วมเจริญ วัดราชสิงขร     เมือง ราชบุรี 2550
2776 นางแสงเดือน โพธิ์ไทร วัดคอนเซ็ปชัญ      ดุสิต กรุงเทพมหานคร 2550
2777 นายจำเนียร  เทียนทอง วัดอัมพวัน       นครนายก 2550

 

รายละเอียด(เพิ่มเติม) คลิกที่นี่

รายชื่อผู้เข้ารับการถวายความรู้ฯ (เพิ่มเติม) คลิกที่นี่

 

 

 

 

 

Last Updated on Saturday, 16 June 2012 18:13
 

 
 

Copyright © 2011 Fine Arts Department
สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
email : archaeo.fad@gmail.com
โทรศัพท์. 0 2282 4801, 0 2282 4809 โทรสาร 0 2282 4846